نگرانی فعالان محیط زیست احمداباد مستوفی از منفعت طلبی شهرداری ۰۷ آبان ۱۳۹۹
با تبصره ماده ۱۰۰ املاک و مستغلات شهری؛

نگرانی فعالان محیط زیست احمداباد مستوفی از منفعت طلبی شهرداری

نگرانی فعالان محیط زیست احمداباد مستوفی از منفعت طلبی شهرداری با تبصره ماده ۱۰۰ املاک و مستغلات شهری. سنگ اندازی شهرداری برای مجوز زمین ها برای ساخت و ساز قانونی و بالعکس مجوز غیر قانونی برای کسانی که با رابطه به بافت باغ ها که از شهر دور هستند تمام مدارک و سند بر ای ساخت وساز داده میشود.