امضای تفاهمنامه ایران و ازبکستان برای همکاری در ۸ محور مختلف انرژی ۲۴ شهریور ۱۴۰۱

امضای تفاهمنامه ایران و ازبکستان برای همکاری در ۸ محور مختلف انرژی

وزیر نفت ایران و سرپرست وزارت انرژی ازبکستان برای همکاری در هشت محور مختلف انرژی تفاهمنامه امضاء کردند.