ضرورت اتمام پروژه هاي مرتبط با پيك در زمان تعيين شده ۱۴ خرداد ۱۴۰۱
معاون انتقال و تجارت خارجي شركت توانير

ضرورت اتمام پروژه هاي مرتبط با پيك در زمان تعيين شده

نشست هماهنگي برنامه هاي مديريت مصرف برق هاي منطقه اي كشور به ميزباني برق باختر برگزار شد.