اجاره تاسیسات ذخیره سازی نفت در امارات توسط توتال ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
سرریزی ذخائر نفتی در جهان

اجاره تاسیسات ذخیره سازی نفت در امارات توسط توتال

شرکت نفت و گاز بروگ (BPGIC) تاسیسات ذخیره سازی نفت در فجیره امارات را به شرکت توتال فرانسه اجاره داده است.