تولیدکنندگان پسماند بیمارستانی اخطار محیط زیستی دریافت می کنند ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

تولیدکنندگان پسماند بیمارستانی اخطار محیط زیستی دریافت می کنند

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از صدور 27 اخطاریه زیست محیطی برای تولید کنندگان پسماندهای بیمارستانی در استان از ابتدای اسفند ماه گذشته تاکنون خبر داد.