بازی‌گردانی اتاق تهران در انتشار آمار نادرست‌ِ صادرات نفت ایران به چین ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

بازی‌گردانی اتاق تهران در انتشار آمار نادرست‌ِ صادرات نفت ایران به چین

اتاق تهران ماهانه گزارشی درباره میزان صادرات نفت ایران به چین ارائه می‌کند، در حالی که این گزارش در تضاد با همه گزارشات موسسات معتبر بین‌المللی است.