ضرر بی توجهی به بحران آب و چالش های آن ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

ضرر بی توجهی به بحران آب و چالش های آن

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر ضرورت توجه جدی به بحران آب تاکید کرد و گفت: بی توجهی به این مساله کشور را با چالش جدی و زیانبار مواجه خواهد ساخت.