احیای بستر آندی شماره ۳ تاسیسات کارخانه خشکی منطقه سیری ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

احیای بستر آندی شماره ۳ تاسیسات کارخانه خشکی منطقه سیری

احیای بستر آندی شماره ۳ تاسیسات کارخانه خشکی منطقه سیری با امکانات و توان داخلی منطقه با موفقیت انجام شد.