شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت رانت و حیاط خلوت زنگنه و یارانش ۰۷ آبان ۱۳۹۹
وزارت نفت اهمیتی برای بهینه‌سازی قائل نیست؛

شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت رانت و حیاط خلوت زنگنه و یارانش

رئیس هیات مدیره انجمن بهینه سازی مصرف انرژی گفت: شرکت بهینه‌سازی مصرف انرژی به یک دکور تبدیل شده است. متاسفانه وزارت نفت آیین‌نامه ماده 12 قانون رفع موانع تولید را به گونه‌ای تدوین کرد که طرح‌های بهینه‌سازی انجام نشود.