«نفت سوزی» چاره کار ذخایر مازاد بحران نفت جهان ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

«نفت سوزی» چاره کار ذخایر مازاد بحران نفت جهان

بحرانها و رکود های مالی و حتی جنگ های گذشته هم نکرده بودند. آمریکا حالا مقدار زیادی نفت دارد که نمی داند با آن چه کند.در روسیه، یکی از بزرگترین تولید کننده های دنیا، صنعت نفت تصمیم دارد نفت خود را بسوزاند تا بتواند آن را از بازار بیرون بکشد.