سهمیه‌بندی آب گرم در آلمان ۱۵ تیر ۱۴۰۱

سهمیه‌بندی آب گرم در آلمان

مقامات محلی یک منطقه مسکونی در آلمان استفاده آب گرم توسط شهروندان را سهمیه‌بندی کردند.