آب سرریز افغانستان امسال به ایران می آید ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
حال سیستان خوش است

آب سرریز افغانستان امسال به ایران می آید

نماینده مردم زابل با بیان اینکه تابستان امسال برای تامین آب شرب مردم استان مشکلی نداریم، افزود: در حال حاضر وضعیت چاه نیمه‌ها خوب است و با توجه به بارندگی مناسب در افغانستان آب تا حدی به رود هیرمند و دریاچه هامون وارد شده است.