کیفیت آب شرب آبادان و خرمشهر ۱۱ برابر بهبود یافت ۲۱ آبان ۱۴۰۱
افزایش کیفیت‌ آب شرب خوزستان با افتتاح طرح غدیر؛

کیفیت آب شرب آبادان و خرمشهر ۱۱ برابر بهبود یافت

کیفیت آب در مناطق تحت پوشش طرح آبرسانی غدیر با بهبود قابل توجه مواجه شده و برای مثال در منطقه آبادان و خرمشهر شاخص کیفیت EC ۱۱ برابر بهبود را تجربه کرده است.