آب سدها به نیمه رسید ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

آب سدها به نیمه رسید

در حال حاضر ظرفیت کل مخازن سدها ۵۰.۵ میلیارد متر مکعب و درصد پرشدگی سدها ۵۱ درصد ثبت شده است.