آب خاکستری، گمشده مدیریت مصرف ۳۰ آذر ۱۳۹۸

آب خاکستری، گمشده مدیریت مصرف

استفاده از آب خاکستری می تواند کاهشی بین ۱۵ تا ۴۰ درصدی در مصرف آب و در نتیجه کاهش برداشت از منابع زیر زمینی و سطحی داشته باشد اما به نظر می‌رسد توجه به این مهم، در برنامه‌های تدوین شده برای مدیریت مصرف آب نادیده گرفته شده است.