ساخت چند سد به دست دولت تدبیر و امید؟ ۰۳ خرداد ۱۳۹۹

ساخت چند سد به دست دولت تدبیر و امید؟

از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید 40 سد در 18 استان کشور ساخته شده است.