ماهنامه نبض انرژی آذر 1399 - نبض انرژی - اخبار صنعت نفت، گاز و پتروشيمی