گفتگو با سیدحمید حسینی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی - نبض انرژی - اخبار صنعت نفت، گاز و پتروشيمی