آیا تماشای این عظمت سزاوارتر از به خاک و خون غلتیدنش نیست؟! - نبض انرژی - اخبار صنعت نفت، گاز و پتروشيمی
آیا تماشای این عظمت سزاوارتر از به خاک و خون غلتیدنش نیست؟!

آیا تماشای این عظمت سزاوارتر از به خاک و خون غلتیدنش نیست؟!