مصوبه آلودگی نفتی در دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی اصلاح شد
مصوبه آلودگی نفتی در دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی اصلاح شد
عنوان تصویب‌نامه «سامانه ملی آمادگی، مقابله و همکاری برابر آلودگی نفتی در دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی» به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با تصمیم دولت اصلاح شد.

به گزارش نبض انرژی، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، با تصمیم هیات دولت و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، عنوان تصویب‌نامه «سامانه ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی در دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی» اصلاح شد.

هیات وزیران در جلسه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، مصوبه «سامانه ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی در دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی» را به عنوان «سامانه ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی‌های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی» اصلاح کرد.

به عبارت دیگر، در این تصویب‌نامه، ‌عبارت «آلودگی نفتی در دریا»  به عبارت «آلودگی‌های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا» اصلاح می‌شود.