افزایش میزان تبخیر آب در حوضه‌های آبریز در هفته آینده
افزایش میزان تبخیر آب در حوضه‌های آبریز در هفته آینده
بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، بررسی وضعیت تبخیر در حوضه‌های آبریز کشور نشان از آن دارد که در این هفته روند تبخیر آب در حوضه‌های شمالی افزایشی است و هفته آینده روند در اکثر حوضه‌های آبریز افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» میزان تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور یکی از مهم‌ترین مسائل در به وجود آمدن کم‌آبی یا پرآبی است، به‌طوری که هرچه میزان تبخیر بیشتر باشد، وضعیت تأمین آب هم مشکلات بیشتری خواهد داشت.

بر اساس اعلام مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، برای هفته اول، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در مناطق مرکزی و جنوب شرقی به صورت محدود و پراکنده کاهشی و در بخش های شمالی کشور به صورت محدود و پراکنده افزایشی پیش بینی می شود و نسبت به هفته گذشته در شمال غرب، شمال شرق و شرق کشور افزایشی خواهد بود.

وضعیت پتانسیل تبخیر برای هفته دوم نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در مناطق شمالی کشور افزایشی پیش بینی می شود و همچنین برای هفته دوم نسبت به هفته گذشته، در عمده مناطق کشور (به جز مناطقی از جنوب غرب و غرب کشور) افزایشی خواهد بود.

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی پتانسیل تبخیر روزانه برای این هفته

بر پایه این گزارش، اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۲۰ اسفند نسبت به هفته گذشته ۹ دهم میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۰.۴ میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۱.۴ میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۷ دهم میلیمتر است.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۲۰ اسفند نسبت به هفته گذشته ۱.۱ میلیمتر است، همچنین این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر هم منفی ۲ دهم میلی‌متر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز قره‌قوم به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۰.۸ میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر هم ۰.۳ میلیمتر است.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۲۰ اسفند نسبت به هفته گذشته ۹ دهم میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۴ دهم میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۰.۴ میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۴ دهم میلیمتر است.

افزایش میزان تبخیر آب در حوضه‌های آبریز در هفته آینده

متوسط هفتگی پتانسیل تبخیر روزانه در هفته آینده

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۲۶ اسفندماه نسبت به هفته گذشته ۱.۸ میلیمتر خواهد بود، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر۱.۲ میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۱.۳ میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۲ دهم میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۲۶ اسفندماه نسبت به هفته گذشته ۱.۸ میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۰.۱ میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز قره‌قوم به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۱.۶ میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۰.۷ میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۲۶ اسفندماه نسبت به هفته گذشته ۱.۹ میلی‌متر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۱ دهم میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۰.۷ میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۴ دهم میلی‌متر خواهد بود.