وضعیت بارش در حوضه‌های اصلی آبریز کشور تا پایان بهمن چگونه بود؟
وضعیت بارش در حوضه‌های اصلی آبریز کشور تا پایان بهمن چگونه بود؟
وضعیت بارش در حوضه‌های ۶گانه اصلی آبریز کشور تا پایان بهمن ماه به گونه‌ای بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳.۶ میلیمتر کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» وضعیت بارش‌های سال آبی جاری (ابتدای مهرماه امسال) در پاییز اصلاً مناسب نبود، اما زمستان بارش‌های نسبتاْ خوبی در حوضه‌های آبریز رخ داد که تحت تاثیر مثبت نبودن بارش‌های پاییز همچنان رشد منفی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.

این وضعیت در حوضه‌های ۶ گانه اصلی شامل دریای خزر، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، قره قوم، مرزی شرق و خلیج فارس و دریای عمان هم یکسان نبوده است.

در حالی که چهار حوضه آبریز روند منفی بارش از ابتدای سال آبی جاری تا پایان بهمن را شاهد بودند اما ۲ حوضه رشد مثبت را تجربه کرده‌اند.

مجموع بارش‌ها در همه حوضه‌های آبریز کشور از ابتدای سال آبی جاری تا پایان بهمن ماه ۱۱۱.۴ میلیمتر بود که در مقایسه با ۱۲۷.۲ میلیمتر دوره بلندمدت ۱۵.۸ میلیمتر کاهش یافته است.

بارش‌های امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۱۱۴.۹ میلیمتر بارش ثبت شده داشته نیز کاهش ۳.۶ میلیمتری را نشان می‌دهد.

سال کامل آبی ۲۳۶.۹ میلیمتر بارش در حوضه‌های آبریز اتفاق می‌افتد که بارش‌های تاکنون ۴۷ درصد تامین بارش‌های کشور را انجام داده است.

وضعیت هر حوضه آبریز چگونه است؟

حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان از ابتدای سال آبی جاری تا آخر بهمن ماه ۲۰۵.۱ میلیمتر بارش داشته که در مقایسه با ۲۱۲.۱ میلیمتر دوره بلندمدت ۶.۹ میلیمتر کاهش دارد.

اما در مقایسه با مدت مشابه پارسال با بارش ۱۹۱.۴ میلیمتر ۱۳.۷ میلیمتر رشد مثبت یافته است.

مجموع بارش‌های یک سال کامل این حوضه آبریز ۳۲۳ میلیمتر است که بارش‌های تا آخر بهمن ماه آن ۶۳.۵ درصد بارش این حوضه را تامین کرده است.

حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز از ابتدای سال آبی جاری تا آخر بهمن ماه ۹۴.۵ میلیمتر بارش دریافت کرده که در مقایسه با ۱۵۲.۵ میلیمتر دوره بلندمدت ۵۸ میلیمتر کاهش دارد.

همچنین میزان بارش‌های امسال این حوضه در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۵۴.۶ میلیمتر بارش ثبت شده داشته کاهش ۶۰.۱ میلیمتری یافته است.

مجموع بارش‌های یک سال کامل این حوضه آبریز ۳۲۵.۱ میلیمتر است که بارش‌های تا آخر بهمن ماه آن ۲۹.۱ درصد بارش این حوضه را تامین کرده است.

وضعیت بارش در حوضه آبریز دریای خزر از ابتدای سال آبی جاری تا آخر بهمن ماه ۱۲۸.۲ میلیمتر بارش دریافت کرده که در مقایسه با ۲۰۴.۱ میلیمتر دوره بلندمدت ۷۵.۹ میلیمتر کاهش دارد.

همچنین میزان بارش‌های امسال این حوضه در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۸۶.۱ میلیمتر بارش ثبت شده داشته کاهش ۵۳.۴ میلیمتری یافته است.

مجموع بارش‌های یک سال کامل این حوضه آبریز ۴۲۴.۱ میلیمتر است که بارش‌های تا آخر بهمن ماه آن ۳۰.۲ درصد بارش این حوضه را تامین کرده است.

حوضه آبریز فلات مرکزی نیز از ابتدای سال آبی جاری تا آخر بهمن ماه ۷۱.۱ میلیمتر بارش دریافت کرده که در مقایسه با ۷۵.۱ میلیمتر دوره بلندمدت ۴ میلیمتر کاهش دارد.

همچنین میزان بارش‌های امسال این حوضه در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶۷.۶ میلیمتر بارش ثبت شده داشته رشد ۳.۴ میلیمتری یافته است.

مجموع بارش‌های یک سال کامل این حوضه آبریز ۱۴۲.۶ میلیمتر است که بارش‌های تا آخر بهمن ماه آن ۴۹.۹ درصد بارش این حوضه را تامین کرده است.

وضعیت بارش در حوضه آبریز قره قوم از ابتدای سال آبی جاری تا آخر بهمن ماه ۵۱.۷ میلیمتر بارش دریافت کرده که در مقایسه با ۹۹ میلیمتر دوره بلندمدت ۴۷.۳ میلیمتر کاهش دارد.

همچنین میزان بارش‌های امسال این حوضه در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶۳.۷ میلیمتر بارش ثبت شده داشته کاهش ۱۲ میلیمتری یافته است.

مجموع بارش‌های یک سال کامل این حوضه آبریز ۲۲۷.۲ میلیمتر است که بارش‌های تا آخر بهمن ماه آن ۲۲.۸ درصد بارش این حوضه را تامین کرده است.

حوضه آبریز مرزی شرق هم از ابتدای سال آبی جاری تا آخر بهمن ماه ۳۰ میلیمتر بارش دریافت کرده که در مقایسه با ۵۵.۹ میلیمتر دوره بلندمدت ۲۵.۴ میلیمتر کاهش دارد.

همچنین میزان بارش‌های امسال این حوضه در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۹.۱ میلیمتر بارش ثبت شده داشته کاهش ۱۹.۱ میلیمتری یافته است.

مجموع بارش‌های یک سال کامل این حوضه آبریز ۱۰۸.۴ میلیمتر است که بارش‌های تا آخر بهمن ماه آن ۲۷.۷ درصد بارش این حوضه را تامین کرده است.

منبع: ایرنا