کاهش بارش‌ها و افزایش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز جنوبی کشور
کاهش بارش‌ها و افزایش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز جنوبی کشور
ر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، بررسی وضعیت تبخیر در حوضه‌های آبریز کشور نشان از آن دارد که در این هفته روند تبخیر آب در حوضه های شمالی کاهشی و نواحی جنوبی افزایشی خواهد بود و هفته آینده روند در حوضه‌های جنوبی افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»میزان تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور یکی از مهم‌ترین مسائل در به‌وجودآمدن کم‌آبی یا پرآبی است، به‌طوری که هرچه میزان تبخیر بیشتر باشد وضعیت تأمین آب هم مشکلات بیشتری خواهد داشت.

بر اساس اعلام مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، برای هفته اول ، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در نیمه شمالی کشور کاهشی و در جنوب شرقی کشور به صورت پراکنده افزایشی پیش بینی می شود و نسبت به هفته گذشته به صورت پراکنده در جنوب شرق کشور افزایشی و در مناطق شمالی کشور به صورت پراکنده کاهشی خواهد بود .

وضعیت پتانسیل تبخیر برای هفته دوم نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در غرب کشور به صورت پراکنده کاهشی پیش بینی می شود و همچنین برای هفته دوم نسبت به هفته گذشته، در نیمه جنوبی کشور افزایشی خواهد بود.

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی پتانسیل تبخیر روزانه برای این هفته

بر پایه این گزارش، اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۲۸ بهمن نسبت به هفته گذشته منفی ۰.۳ میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۰.۵ میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۰.۲ میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۳ دهم میلیمتر است.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۲۸ بهمن نسبت به هفته گذشته ۲ دهم میلیمتر است، همچنین این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر هم منفی ۴ دهم میلی‌متر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز قره‌قوم به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۵ دهم میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر هم منفی ۰.۷ میلیمتر است.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۲۸ بهمن نسبت به هفته گذشته ۴ دهم میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر صفر میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۰.۱ میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۵ دهم میلیمتر است.

کاهش بارش‌ها و افزایش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز جنوبی کشور

متوسط هفتگی پتانسیل تبخیر روزانه در هفته آینده

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۵ اسفندماه نسبت به هفته گذشته منفی ۰.۲ میلیمتر خواهد بود، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۴ دهم میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۳ دهم میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۵ دهم میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۵ اسفندماه نسبت به هفته گذشته ۰.۶ میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۰.۲ میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز قره‌قوم به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۵ دهم میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر۲دهم میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۵ اسفندماه نسبت به هفته گذشته یک میلی‌متر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر۱ دهم میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۹ دهم میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۱ دهم میلی‌متر خواهد بود.

منبع: ایرنا