پایان بررسی ارزیابی اثرات محیط زیستی بیش از ٤٠٠ عنوان پروژه جدید شهرداری تهران
پایان بررسی ارزیابی اثرات محیط زیستی بیش از ٤٠٠ عنوان پروژه جدید شهرداری تهران
رییس اداره ارزیابی شاخص ها و استانداردهای اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار گفت: در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی شهردار تهران با عنوان «دستورالعمل پیشنهاد و تصویب پروژه‌های جدید شهرداری تهران» فرآیند ارزیابی اثرات محیط زیستی بیش از ٤٠٠ عنوان پروژه به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»سید سجاد موسوی گفت: همزمان با بارگذاری پروژه‌های سال ١٤٠٢ در سامانه جامع تدوین و اجرای بودجه و سامانه ارزیابی اثرات محیط زیستی (پژوهشیار) توسط واحدهای تابعه شهرداری تهران، اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار در راستای رسالت خود به منظور کاهش اثرات منفی محیط زیستی ناشی از اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی شهرداری تهران، در گام نخست با بررسی کارشناسی پروژه ها نسبت به تایید یا عدم تایید محیط زیستی پروژه‌ها اقدام کرد.

وی ادامه داد: در گام دوم پروژه‌هایی که از لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوع، نیاز به بررسی بیشتر داشتند، مشمول ارزیابی تخصصی در کمیته‌های غربالگری محیط زیستی شدند. بدین منظور۱۱ جلسه کمیته تخصصی غربالگری با حضور اعضای کمیته فنی متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های شش نفره شورا، نمایندگان معاونت‌های مختلف شهرداری، مدعوین از دانشگاه و سازمان‌ها و … برگزار شد و در این کمیته‌ها بیش از ١٢٠ عنوان پروژه مورد بررسی قرار گرفتند.

به گفته موسوی چندین عنوان پروژه نیز مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی شدند که لازم است مطالعات محیط زیستی این پروژه‌ها توسط واحدهای معرفی کننده پروژه انجام شود و جهت بررسی و تایید نهایی به اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار ارسال شوند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، نتایج بررسی پروژه‌ها به سامانه جامع تدوین و اجرای بودجه جهت ادامه فرایند تایید پروژه‌ها و تخصیص بودجه در سال ١٤٠٢ ارسال شده است.