در بودجه سال ۱۴۰۲ چه میزان دارایی سرمایه ای به فروش می رسد؟
در بودجه سال ۱۴۰۲ چه میزان دارایی سرمایه ای به فروش می رسد؟
در بودجه ۱۴۰۲ معادل۲ هزار و ۸۵۸ میلیارد و۷۳۲ میلیون و۵۰۰ هزار تومان درآمدحاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دربخش محصولات معدنی و نفتی در نظرگرفته شده است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»بر اساس جدول شماره ۵ که مربوط به درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی بودجه ۱۴۰۲ است در بخش محصولات نفتی و معدنی دولت پیش بینی کرده که از محل درآمد حاصل از صادرات موادخام و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی (بند ن تبصره ۶) ۲ هزار ۸۵۸ میلیارد و ۷۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش محصولات معدنی و پتروشیمی به عنوان منبع درآمدی برای دولت و سازمان‌های مربوطه در نظر گرفته شده است.

یکی از مسائلی که سال‌های زیادی است به آن پرداخته می‌شود فروش دارایی‌های غیر مولد و تأمین اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز است که اکنون با چنین اقدامی امید می‌رود دولت سیزدهم در این راستا گامی بردارد.