وضعیت تبخیر آب در حوضه‌های آبریز چگونه است؟
وضعیت تبخیر آب در حوضه‌های آبریز چگونه است؟
بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، بررسی وضعیت تبخیر در حوضه‌های آبریز کشور نشان از آن دارد که در این هفته روند تبخیر نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نخواهد داشت؛ اما هفته آینده روند افزایش خواهد بود.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»میزان تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور یکی از مهم‌ترین مسائل در به‌وجودآمدن کم‌آبی یا پرآبی است، به‌طوری که هرچه میزان تبخیر بیشتر باشد وضعیت تأمین آب هم مشکلات بیشتری خواهد داشت.

بر اساس اعلام مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، برای هفته نخست (این هفته) وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در کل کشور به‌صورت پراکنده کاهشی پیش‌بینی می‌شود و نسبت به هفته گذشته تغییرات محسوسی در کشور مورد انتظار نیست.

وضعیت پتانسیل تبخیر برای هفته دوم نسبت به متوسط ۵ سال اخیر همراه با تغییرات محسوسی پیش‌بینی نمی‌شود و همچنین برای هفته دوم نسبت به هفته گذشته، در مناطق جنوبی کشور به‌صورت پراکنده افزایشی خواهد بود.

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی پتانسیل تبخیر روزانه برای این هفته

بر پایه این گزارش، اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۳۰ دی نسبت به هفته گذشته منفی ۰.۲ میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۰.۵ میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که نسبت به هفته گذشته صفر میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۱ دهم میلیمتر است.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۳۰ دی نسبت به هفته گذشته منفی ۲ دهم میلیمتر است، همچنین این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر هم منفی ۷ دهم میلی‌متر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز قره‌قوم به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۴ دهم میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر هم منفی ۱.۱ میلیمتر است.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۳۰ دی نسبت به هفته گذشته منفی ۴ دهم میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۹ دهم میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۱ دهم میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۴ دهم میلیمتر است.

وضعیت تبخیر آب در حوضه‌های آبریز چگونه است؟

متوسط هفتگی پتانسیل تبخیر روزانه در هفته آینده

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۷ بهمن‌ماه نسبت به هفته گذشته ۰.۳ میلیمتر خواهد بود، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۱ دهم میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۶ دهم میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۰.۷ میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۷ بهمن‌ماه نسبت به هفته گذشته ۳ دهم میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۲ دهم میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز قره‌قوم به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۱ دهم میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۴ دهم میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۷ بهمن‌ماه نسبت به هفته گذشته صفر میلی‌متر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۵ دهم میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۷ دهم میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۱ دهم میلی‌متر خواهد بود.