میزان بارش‌ها در حوضه‌های اصلی آبریز به ۳۵.۴ میلیمتر رسید
میزان بارش‌ها در حوضه‌های اصلی آبریز به ۳۵.۴ میلیمتر رسید
میزان بارش در حوضه‌های آبریز اصلی کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تا آخر آذرماه در حالی به ۳۵.۴ میلیمتر رسیده که در مقایسه با دوره بلندمدت حدود ۲۴ میلی‌متر کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»امسال هم وضعیت بارشی کشور چندان مناسب ارزیابی نمی‌شود و با وجود بارش‌های اخیری که اتفاق افتاده هنوز با دوره بلندمدت فاصله دارد.

حوضه‌های آبریز اصلی کشور شامل خلیج‌فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، دریای خزر، فلات مرکزی، قره قوم و مرزی شرق از ابتدای سال آبی جاری تا آخر آذرماه ۳۵.۴ میلیمتر بارش دریافت کرده‌اند و این در حالی است که میزان بارش‌های آن در دوره بلندمدت ۵۴ساله ۵۹.۳ میلیمتر بوده است.

پارسال این حوضه‌های آبریز در مدت مشابه ۳۸.۷ میلیمتر بارش دریافت کرده بودند که اختلافی ۳.۳ میلیمتری را نشان می‌دهد.

حوضه آبریز دریای خزر از ابتدای سال آبی جاری تا آخر آذرماه ۷۵.۳ میلیمتر بارش دریافت کرده که بالاترین میزان در بین حوضه‌های آبریز اصلی به شمار می‌رود.

میزان بارش‌های این حوضه در دوره بلندمدت ۱۲۶ میلیمتر بوده است که ۵۰.۷ میلیمتر کاهش دارد.

پارسال و در مدت مشابه حوضه آبریز دریای خزر ۹۸.۸ میلیمتر بارش داشته که در مقایسه با بارش‌های امسال ۲۳.۵ میلیمتر کاهش‌یافته است.

میزان بارش‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی جاری تا ۳۰ آذرماه ۵۱.۶ میلیمتر شده است و این در حالی است که در دوره بلندمدت این میزان ۸۵.۸ بوده که کاهش ۳۴.۲ میلیمتری را نشان می‌دهد.

حوضه آبریز دریاچه ارومیه پارسال ۸۴.۴ میلیمتر در مدت مشابه بارش داشت که نسبت به امسال ۳۲.۸ میلیمتر کاهش‌یافته است.

خلیج‌فارس و دریای عمان هم از ابتدای سال آبی جاری تا آخر آذرماه ۵۰.۸ میلیمتر بارش به خود دیده است که در مقایسه با ۹۴.۴ میلیمتر دوره بلندمدت کاهش ۴۳.۶ میلیمتری دارد.

پارسال و در مدت مشابه حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان ۵۳.۴ میلیمتر بارش داشت که بارش‌های امسال ۲.۷ میلی‌متر کاهش دارد.

حوضه آبریزقره قوم از ابتدای سال آبی جاری تا آخر آذرماه ۲۱ میلیمتر بارش داشته است و این در حالی است که میزان بارش‌های این حوضه آبریز در دوره بلندمدت ۳۸.۴ میلیمتر بوده که اختلاف ۱۷.۴ میلیمتری دارد.

میزان بارش‌های این حوضه آبریز در مدت مشابه سال آبی پارسال ۱۳.۸ میلیمتر بوده که رشد ۷.۳ میلیمتری یافته است.

حوضه آبریز اصلی فلات مرکزی نیز از ابتدای سال آبی جاری تا آخر آذرماه ۱۴.۴ میلیمتر بارش داشته که در مقایسه با ۳۰.۹ میلیمتر بارش دوره بلندمدت ۱۶.۵ میلیمتر کاهش دارد.

پارسال هم این حوضه آبریز در مدت مشابه ۱۹.۷ میلیمتر بارش داشته که در مقایسه با امسال ۵.۳ میلیمتر کاهش را نشان می‌دهد.

حوضه آبریز مرزی شرق از ابتدای سال آبی جاری تا آخر آذرماه با دریافت ۴.۲ میلیمتر پایین‌ترین میزان بارش در بین حوضه‌های آبریز را داشته است که درعین‌حال هم نسبت به دوره بلندمدت ۱۷.۲ میلیمتر بوده کاهشی ۱۳ میلیمتری داشته است.