کاهشی تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور طی دو هفته آینده
کاهشی تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور طی دو هفته آینده
بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، بررسی وضعیت تبخیر در حوضه‌های آبریز کشور نشان از آن دارد که در این هفته و هفته آینده روند تبخیر نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نداشته ضمن آنکه این روند کاهشی است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»میزان تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور یکی از مهم‌ترین مسائل در به‌وجودآمدن کم‌آبی یا پرآبی است، به‌طوری که هرچه میزان تبخیر بیشتر باشد وضعیت تأمین آب هم مشکلات بیشتری خواهد داشت.

بر اساس اعلام مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، برای هفته اول، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در کشور تغییرات محسوسی نخواهد داشت و نسبت به هفته گذشته در سواحل دریای خزر و به طور پراکنده در نیمه جنوبی کشور کاهشی خواهد بود.

وضعیت پتانسیل تبخیر برای هفته دوم نسبت به متوسط ۵ سال اخیر دارای تغییرات محسوسی نخواهد بود و همچنین برای هفته دوم نسبت به هفته گذشته نیز تغییر محسوسی نخواهد داشت .

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی پتانسیل تبخیر روزانه برای این هفته

بر پایه این گزارش، اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۲۵ آذر نسبت به هفته گذشته ۰.۲ میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرصفرمیلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۰.۱ میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر یک‌دهم میلیمتر است.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۲۵آذر نسبت به هفته گذشته منفی ۴ دهم میلیمتر است، همچنین این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۲ دهم میلی‌متر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز قره‌قوم به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۲ دهم میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر هم منفی ۱ دهم میلیمتر است.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۲۵ آذر نسبت به هفته گذشته منفی ۶ دهم میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۴ میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۴ دهم میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۱ دهم میلیمتر است.

کاهشی تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور طی دو هفته آینده

متوسط هفتگی پتانسیل تبخیر روزانه در هفته آینده

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۲ دی ماه نسبت به هفته گذشته ۰.۲ میلیمتر خواهد بود، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۱ دهم میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که نسبت به هفته گذشته صفر میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۰.۲ میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۲ دی ماه نسبت به هفته گذشته منفی ۰.۲ میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر صفر میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز قره‌قوم به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۱ میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۱ دهم میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۲ دی ماه نسبت به هفته گذشته صفر میلی‌متر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۳ دهم میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۲ دهم میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر۳ دهم میلی‌متر خواهد بود.