متداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز
متداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز
بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، بررسی وضعیت تبخیر در حوضه‌های آبریز کشور نشان از آن دارد که در این هفته و هفته آینده روند تبخیر نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نداشته ضمن آنکه این روند کاهشی است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»میزان تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور یکی از مهم‌ترین مسائل در به‌وجودآمدن کم‌آبی یا پرآبی است، به‌طوری که هرچه میزان تبخیر بیشتر باشد وضعیت تأمین آب هم مشکلات بیشتری خواهد داشت.

بر اساس اعلام مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، برای هفته اول، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در کشور تغییرات محسوسی نخواهد داشت و نسبت به هفته گذشته در سواحل دریای خزر کاهشی خواهد بود.

وضعیت پتانسیل تبخیر برای هفته دوم نسبت به متوسط ۵ سال اخیر دارای تغییرات محسوسی نخواهد بود و همچنین برای هفته دوم نسبت به هفته گذشته، به صورت پراکنده در کل کشور(به خصوص مناطق شمالی) کاهشی پیش بینی می شود .

تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی پتانسیل تبخیر روزانه برای این هفته

بر پایه این گزارش، اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۱۱ آذر نسبت به هفته گذشته منفی ۱.۱ میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۰.۱ میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۰.۸ میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر صفر میلیمتر است.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۱۱آذر نسبت به هفته گذشته منفی ۲ دهم میلیمتر است، همچنین این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیریک دهم میلی‌متر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز قره‌قوم به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۴ دهم میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر هم منفی ۱ دهم میلیمتر است.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۱۱ آذر نسبت به هفته گذشته منفی ۳ دهم میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر صفر میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۴ دهم میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۱ دهم میلیمتر است.

متوسط هفتگی پتانسیل تبخیر روزانه در هفته آینده

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۱۸ آذرماه نسبت به هفته گذشته منفی ۱.۶ میلیمتر خواهد بود، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۴ دهم میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۱.۱ میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۰.۱ میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۱۸ آذرماه نسبت به هفته گذشته منفی ۰.۴ میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی یک دهم میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز قره‌قوم به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۰.۹ میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۵ دهم میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۱۸ آذرماه نسبت به هفته گذشته منفی۰.۶ میلی‌متر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۲ دهم میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۷ دهم میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی یک دهم میلی‌متر خواهد بود.