انتصاب اعضای جدید کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی حفاری ایران
انتصاب اعضای جدید کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی حفاری ایران
اعضای جدید کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی حفاری ایران منصوب شدنداعضای جدید کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی حفاری ایران منصوب شدند؛

با صدور حکمی از سوی مهندس سید عبدالله موسوی مدیرعامل Nidc ؛ اعضای جدید کمیته فنی بازرگانی این شرکت منصوب شدند. همچنین در این حکم آقای مهندس جهانگیر دهقانی بعنوان جانشین مدیرعامل در کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی حفاری ایران منصوب شد.

 

  • منبع خبر : نفت وانرژی