امسال حتي يك مورد قطعي برق به دليل كمبود توليد نداشته ايم/هفته بسيار گرمي پيش رو داريم
امسال حتي يك مورد قطعي برق به دليل كمبود توليد نداشته ايم/هفته بسيار گرمي پيش رو داريم
مديرعامل شركت توانير در برنامه صبح بخير ايران گفت: تاكنون ركورد مصرف 64هزار مگاواتي ثبت شده است.

به گزارش«نبض انرژی»آرش كردي با تاكيد بر اينكه با وجود افزايش مصرف، امسال حتي  يك مورد قطعي برق به دليل كمبود  توليد نداشته ايم خاطرنشان كرد: هفته بسيار گرمي پيش رو داريم و نيازمند كمك و همراهي هموطنان هستيم.
كردي در خصوص برخورد با ادارات و دستگاه هاي پرمصرف دولتي  گفت: برنامه هاي مديريت مصرف امسال در بخش ادارات  سختگيرانه  اجرا مي شود به طوري كه در ساعات اداري 30 درصد بايد مصارف خود را كاهش دهند  و پس از ساعات اداري بايد 60 درصد مصرف خود را پايين بياورند.
كردي ياداور شد: اين درحالي است كه در  مجموعه وزارت نيرو اين ميزان را  سختگيرانه تر اجرا كرديم به طوري كه در ساعات اداري، در ساختمان هاي اداري وزارت نيرو 40درصد كاهش مصرف داشته ايم.
مديرعامل شركت توانير در خصوص قطع برق ادارات پرمصرف نيز اظهار داشت: ادارات تاكنون همراهي خوبي داشته اند ولي  قابليت خوبي براي مديريت بار و مصرف در بخش ادارات وجود دارد و به طور مثال كاهش ساعات كار ادارات باعث كمك ويژه اي به صنعت برق داشته باشد.
كردي افزود: در طي دو هفته گذشته برق اندكي بيش از 100 شركت و دستگاه دولتي را قطع كرده ايم.
وي خاطرنشان كرد:  ادارات در صورتي كه  ديزل ژنراتورهاي توليد برق داشته و مورد استفاده قرار دهند، هيچ محدوديتي نخواهند داشت و حتي اضافه توليد برق  آنها خريداري مي شود.
وي درباره بخش خانگي نيز گفت:  بخش خانگي  نصف مصرف برق كشور را در دوران اوج مصرف به خودشان اختصاص مي دهند  و اگر مشتركان در اين بخش  تنها 10 درصد كاهش در مصرف داشته باشند بدون هيچ مشكلي از تابستان عبور خواهيم كرد.
وي با بيان اينكه 30 هزار مگاوات سهم مشتركان خانگي از مصرف برق در فصول گرم سال است، خاطرنشان كرد: مشتركان اگر تنها 10 درصد  كاهش مصرف داشته باشند، در كل كشور  3 هزار مگاوات مصرف كاهش خواهد يافت.
وي در خصوص نحوه مصرف برق مشتركان  در كشور نيز گفت:  80 درصد از  جمعيت خانگي كشور زير الگو يا در سطح الگو برق مصرف مي كنند كه اين تعداد مي توانند از مشوق هاي صنعت برق  كه به ميزان 500 تومان به ازاي هر يك كيلووات  ساعت كاهش مصرف است، بهره مند شوند.
اين ميزان پاداش دقيقا 5 برابر هزينه برق مصرفي است كه وزارت نيرو از مشتركان دريافت مي كند.
كردي تصريح كرد: مشتركان در اين طرح حتي مي توانند از صنعت برق طلبكار شوند كه در اين صورت در قبوض ماه هاي بعدي آنها لحاظ مي شود.
مديرعامل توانير درباره گروه هاي  پرمصرف نيز ابراز داشت:
حدود 20 درصد از مشتركان  بيش از الگو مصرف مي كنند  كه در  ميان اين گروه،  2 درصدي هستند كه بيش از دوبرابر  برق مصرف مي كنند.
كردي افزود: در مجموع از بين 30 ميليون مشترك خانگي 25ميليون  مشترك 60 درصد و 5 ميليون مشترك 40 درصد از برق كشور را مصرف مي كنند.
كردي با تقدير از مردم در سراسر كشور به دليل همراهي با برق گفت: هموطنان اگر در ساعت اوج مصرف  استفاده از وسايل  برقي را به نيمه شب يا ساعت خنك روز منتقل و دماي كولرهاي گازي  را روي 25 درجه و كولرهاي آبي را روي دور كند قرار دهند،  10 درصد كاهش مصرف، به راحتي و بدن آنكه  رفاه و آسايش آنها كاهش يابد، قابل دسترسي است.
كردي ياداور شد: تاكنون بخش هاي صنعت  و كشاورزي  به خوبي  با صنعت برق همراهي كرده اند كه جاي تقدير دارد.