ذخایر آب سدهای کشور به 27.2 میلیارد متر مکعب رسید
ذخایر آب سدهای کشور به 27.2 میلیارد متر مکعب رسید
آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن 241 روز از سال آبی، تا 31 اردیبهشت‌ماه (سال آبی 1401-1400) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 27.20 میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر7 درصد کاهش است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» “فیروز قاسم زاده” مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور اظهار کرد: بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می‌دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری 25.11 میلیاردمترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 2 درصد افزایش دارد.
وی اضافه کرد: میزان پرشدگی سد زاینده رود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریزدریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود 31 درصد ، 32 درصد ، 59 درصد و 75 درصد است که با توجه شرایط اقلیمی کشور و فصل گرمای پیش رو، رعایت الگوی بهینه مصرف در بخش‌های مختلف مصرف امری ضروری است.