هليل پاره ي تن ماست،پاره ي تنمان را رها كنيد
هليل پاره ي تن ماست،پاره ي تنمان را رها كنيد
به نيابت از تمامي ورزشكاران جنوب كرمان و جامعه ورزشي كه هليل را پاره ي تن خود ميدانند خواهيم گفت هليل پاره ي تن ماست،پاره ي تنمان را رها كنيد

در هياهوي پرخشم اين روزهاي فضاي حقيقي و مجازي در منطقه تنها يك بانگ به گوش ميرسد و ان هم،هليل جنوبي هارا رها كنيد
گزاف نگفته ايم اگركه بگوييم هليل را ميخواهند به غارت ببرند زيرا خودِ مسئوليني كه امروز به عنوان متولي امر در جايگاه هاي مختلف قرار دارند شاهد اوضاع و احوال بد مردمان جنوب هستند و اگر اين اتفاق ناگوار هم رخ دهد فاجعه اي بس عظيم در حق اين مردمان صورت خواهد گرفت

به گزارش نبض‌انرژی،به نقل از  جازخبر، مردمي كه اين روزهاي سخت را به اميد فرداي بهتر سپري ميكنند، امروز چگونه باور كنند كه در انقلابي كه از ان به عنوان انقلاب مستضعفين نام برده شده اين گونه ميخواهند حق مستضعف را پايمال كنند و ويرانه اي بدون اب و علف به اين مردمان هديه كنند
همه ي ما خوب ميدانيم كه هليل رود قلب تپنده جنوب است و زنده ماندن بدون قلب غير ممكن خواهد بود

🔻اما سوالي كه ذهنمان را مشغول كرده اين است كه چرا ميخواهند با نظر هاي غير كارشناسي و زير پا گذاشتن تمامي اصول زيست محيطي شرايطي را به جنوب تحميل كنند كه هرگز براي انان خوشايند نخواهد بود!!؟
در دنياي امروز كه تمامي امكانات براي بدست اوردن شرايط ايده ال مردم هر منطقه برايشان فراهم ميباشد چگونه بايد بنشينيم و تماشا كنيم كه پاره تنمان را ميبرند و ما فقط تماشاگر خواهيم بود
در ميان اين همه هياهو بعضي از مسئولين و كساني كه به ظاهر خودشان را فرزند جنوب مي نامند هنوز روزه سكوت گرفته و به دليل از دست دادن احتمالي تاج و تخت حتي خم هم به ابرو نياوردند -تاج تختتان مستدام عالي جنابان-

🔻اما تير اخر را كسي زد كه اِشراف كامل به اين منطقه داشت و بردن اب هليل را خيانت در حق مردم جنوب دانست و بار ديگر نشان داد كه ناجي مظلومان است، سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني كسي كه تمام عمر با بركت خود را صرف دفاع از مظلومين عالم كرد و سيد الشهدا مقاومت نام گرفت و يادش را تا ابد در قلب اين مردمان زنده نگه داشت،
اما هليل زيبا اين را در خاطر داشته باش كه تو باعث شدي كه فرزندان جنوب بارديگر بدون در نظر گرفتن گرايشات سياسي و با گره كردن مشت هايشان به دفاع از تو برخواستند و حاضرند با تمام دنيا براي بقاي تو مذاكره كنند و احقاق حق هليل زيبا را بر تمام منفعت طلبان عالم روشن خواهند كرد و مردم جازموريان نااميد نخواهند شد
و فرزندان و دلير مردان جنوبي حافظ مال و جان انها خواهند بود

🔻گاهي اوقات با خودم فكر ميكنم كه چگونه ميشود يك ميليون انسان را ناديده گرفت و خسارات جبران ناپذيري كه در اينده اي نزديك رخ خواهد داد را گوش زد نكرد

با توجه به منطقه و نياز حياتي ان به هليل رود و با نظر بسياري از كارشناسان محيط زيست بردن اب هليل رود به كرمان به هيچ عنوان اصولي نيست و در اينده اي نزديك خسارات جبران ناپذيري را به اين منطقه وارد ميكند

🔻اما اين موضوع بايد براي تمامي جوانان شهرستان جيرفت مهم و حياتي قلمداد شود و با اتحاد و يكدلي از اين فاجعه بزرگ جلوگيري كنند و فرياد رساي هليل رود باشند و نگذارند ايندگان با كويري خشك مواجه شوند
به نيابت از تمامي ورزشكاران جنوب كرمان و جامعه ورزشي كه هليل را پاره ي تن خود ميدانند خواهيم گفت هليل پاره ي تن ماست،پاره ي تنمان را رها كنيد

جازخبر