مردم قوم بادوی (Baduy) در منطقه بانتن اندونزی اعتقاد دارند برق گناه و معصیت دارد وو هیچ رابطه‌ای با انسان ندارد.

مردم قوم بادوی (Baduy) در منطقه بانتن اندونزی اعتقاد دارند فناوری و تکنولوژی گناه است و هیچ رابطه‌ای با انسان ندارد.

یکی از اهالی این منطقه در مشاهده موبایل خبرنگار خارجی شگفت زده می‌شود و می‌گوید برق گناه و معصیت دارد.

در سال‌های اخیر مردم قوم بادوی به دو دسته تبدیل شده اند که یک سری همچنان متعصب و به دور از فناوری بوده و دسته دیگر با برخی از ابزار‌ها آشنایی پیدا کرده اند.

منبع: شبستان