به گزارش “نبض انرژی” ،اقتصاد انرژی به تعاملات و مبادلات حوزه انرژی در بازاری‌های بین المللی اقتصاد انرژی گویند. عمده بازیگران در صحنه اقتصاد انرژی کشور‌های بزرگ تولیدکننده نفتی و خریداران آن که شامل کشور‌های مصرف کننده  را شامل می شود و در برخی از کشور‌های که میزان دخالت آن‌ها در اقتصاد کم است و […]

به گزارش “نبض انرژی” ،اقتصاد انرژی به تعاملات و مبادلات حوزه انرژی در بازاری‌های بین المللی اقتصاد انرژی گویند.
عمده بازیگران در صحنه اقتصاد انرژی کشور‌های بزرگ تولیدکننده نفتی و خریداران آن که شامل کشور‌های مصرف کننده  را شامل می شود و در برخی از کشور‌های که میزان دخالت آن‌ها در اقتصاد کم است و نفت توسط شرکت‌های خصوصی جابجا می‌شود، شرکت‌های بزرگ چند ملیتی نیز در این بخش فعالیت دارند.
به دلیل نقش مهم انرژی در اقتصاد و استراتژیک بودن آن، تجارت در این بخش همواره با سوگیری‌های سیاسی همراه بوده است.