آزادسازی اراضی ملی به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری #بابل ،بابلسر و فریدونکنار، اراضی ملی به مساحت ۱۶مترمربع که متهم مبادرت به ساختن یک #تلوار_دامی ودر حال گسترش برای تصاحب انفال عمومی بود توسط مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی #بندپی_شرقی و نیروهای حفاظتی شرکت #نکا_چوب در مورخه ۹۹/۶/۲۰ آزادسازی، آثار تجاوزی جمع […]

آزادسازی اراضی ملی

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری #بابل ،بابلسر و فریدونکنار، اراضی ملی به مساحت ۱۶مترمربع که متهم مبادرت به ساختن یک #تلوار_دامی ودر حال گسترش برای تصاحب انفال عمومی بود توسط مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی #بندپی_شرقی و نیروهای حفاظتی شرکت #نکا_چوب در مورخه ۹۹/۶/۲۰ آزادسازی، آثار تجاوزی جمع آوری و ضمیمه اراضی ملی شد.