خاموشی های کشور به صورت نرم افزاری تحلیل می شوند
خاموشی های کشور به صورت نرم افزاری تحلیل می شوند
به منظور تحلیل نرم افزاری خاموشی های بخش توزیع برق کشور، دومین نشست تخصصی داده کاوی در صنعت توزیع برق فردا برگزار می شود.

معاونت هماهنگی توزیع شرکت مادرتخصصی توانیر در نظر دارد تا با هدف تبیین اهمیت داده کاوی در ارتقای فرآیندهای فنی و مالی شرکت های توزیع نیروی برق، جریان سازی و ترویج راهکارهای بهره برداری موثر از پایگاه های اطلاعاتی موجود در شرکت های توزیع، کاربردی سازی اطلاعات موجود در جهت ارتقای شاخص های فنی و مالی شرکت های توزیع نیروی برق، دومین نشست تخصصی داده کاوی در صنعت توزیع برق را برگزار کند.

از اینرو، دومین نشست تخصصی داده کاوی در صنعت توزیع برق با هدف تحلیل و بررسی چالش های این بخش از جمله دلایل خاموشی در شبکه های برق، برنامه ریزی بهینه سرویس و نگهداری تجهیزات شبکه های توزیع برگزار می شود.

همچنین ایجاد بستری جهت آشنایی و هم افزایی مدیران و کارشناسان صنعت برق با کاربردهای داده کاوی و تحلیل داده ها و نیز برقراری ارتباط ایشان با جمعی از محققین و صاحبنظران دانشگاهی، از دیگر اهداف  برگزاری دومین نشست تخصصی داده کاوی در صنعت توزیع برق به شمار می رود که قرار است فردا و همزمان با دومین روز کنفرانس منطقه ای سیرد، به عنوان محور (6+1) این کنفرانس برگزار شود.

معاونت هماهنگی توزیع نیروی برق شرکت مادرتخصصی توانیر در این خصوص اعلام کرد: “روزانه تعداد بسیاری از گزارش ها از طریق نرم افزارهای مالی و برنامه ریزی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، نرم افزارهای تعمیرات و نگه داری، ثبت حوادث، نرم افزارهای کنتورهای هوشمند برق و یا در خلال فعالیت های مامورین تشخیص، تست و نصب کنتورهای برق، بارگیری ترانسفورماتورها و فیدرهای فشار ضعیف، پایش وضعیت تجهیزات شبکه های توزیع و اندازه گیری پارامترهای کیفیت توان شبکه و … از لوازم اندازه گیری و تجهیزات پایش وضعیت شبکه ارائه می شود که نیاز است بر روی این داده ها، تحلیلی هدفمند انجام شود تا آنها را تبدیل به اطلاعات ارزشمندی برای برنامه ریزی جهت بهبود شاخص های فنی و مالی یک شرکت توزیع و ارتقای شاخص های کلیدی عملکردی نماید.”

براساس اعلام این معاونت، نتیجه فعالیت جمع آوری و داده کاوی در شرکت های توزیع، در فرآیندهای متفاوت یکسان نیست اما به طور کلی موجب  بهبود بهره وری سیستم و کارکنان می شود.

براین اساس،  تحلیل و بررسی خاموشی در شبکه های برق، برنامه ریزی بهینه سرویس و نگهداری تجهیزات شبکه های توزیع، تعیین پارامترها و شاخص های شناسایی مشترکین اثرگذار بر تلفات غیرفنی، تشخیص کنتورهای خراب، شناسایی الگوهای رفتاری مشترکین اثرگذار بر تلفات فنی از جمله مواردی است که با استفاده از روش های علم داده کاوی می توان نسبت به ارائه راهکارهای نوین جهت ارتقای آنها  اقدام کرد.