معرفی 3 واحد صنعتی لرستان به عنوان صنایع سبز در کشور
معرفی 3 واحد صنعتی لرستان به عنوان صنایع سبز در کشور
داروسازی داملران بروجرد، پتروشیمی خرم آباد و فاز 3 کارخانه سیمان دورود به عنوان صنایع سبز معرفی شدند .