دومین سامانه گازسوز کردن خودروها راه اندازی شد 21 اردیبهشت 1399

دومین سامانه گازسوز کردن خودروها راه اندازی شد

فرآیند ثبت نام از متقاضیان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی به زودی در سامانه جدید پیگیری خواهد شد.