سال ۲۰۲۰ رکورد کاهش کربن را زد ۱۴ دی ۱۴۰۰

سال ۲۰۲۰ رکورد کاهش کربن را زد

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که انتشار کربن مرتبط با انرژی در سال ۲۰۲۰ بسیار کاهش پیدا کرد.