اولویت پرورش سلول‌های بنیادین نسبت به بیمه یوزپلنگ و پلنگ‌ها 19 مهر 1399

اولویت پرورش سلول‌های بنیادین نسبت به بیمه یوزپلنگ و پلنگ‌ها

کارشناس محیط زیست: به نظر من بیمه کردن یوزپلنگ و پلنگ‌ها نمی تواند جان آنها را حفظ کند بله باید با پرورش سلول‌های بنیادین در حفظ نسل این گونه‌ها ر ایران کمک شایانی کرد.