تامین انرژی عقاب گاما توسط سیاه چاله 28 مرداد 1399

تامین انرژی عقاب گاما توسط سیاه چاله

یک تئوری این است که فوتون های سریعی که در نزدیکی سیاه چاله تولید می شوند سپس به ابر ستاره ای تزریق شده و در آنجا به گاز برخورد می کنند و پرتوهای گاما را تولید می کنند.