24 شهریور 1399

تقاضای جهانی برای نفت از این بالاتر نمی رود

طبق جدیدترین گزارش دورنمای انرژی بلندمدت شرکت BP، تقاضای جهانی برای نفت ممکن است به پیک خود رسیده باشد، زیرا پاندمی کووید ۱۹ باعث کندی رشد اقتصاد جهانی و تسریع گذار به سوی سوختهای پاکتر شده است.