تابستان بدون خاموشی با صرفه جویی در مصرف برق 26 خرداد 1399

تابستان بدون خاموشی با صرفه جویی در مصرف برق

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: قطعاً با رعایت صرفه جویی در مصرف برق در ساعات اوج مصرف برای پاسخگویی به رشد متعارف مصرف نیازی به خاموشی برنامه ریزی شده نخواهد بود.