کنتورهای گاز تهران را ماموران و مشترکان با هم می خوانند! 09 اردیبهشت 1399

کنتورهای گاز تهران را ماموران و مشترکان با هم می خوانند!

عملیات کنتورخوانی در شرکت گاز استان تهران، براساس تصمیم شرکت ملی گاز ایران ازسرگرفته شد.