ساخت نیروگاه تمام بومی در ایران 24 خرداد 1399

ساخت نیروگاه تمام بومی در ایران

کشورمان امسال - ۱۳۹۹ - عملیات احداث نیروگاه ملی رادر یکی از نیروگاه‌هاآغاز می‌کند.