تاسیسات در برابر صنعت برق کم آورد! 10 اردیبهشت 1399

تاسیسات در برابر صنعت برق کم آورد!

مدیرعامل شرکت توانیر بر لزوم رعایت الگو برای عبور از نقطه اوج مصرف برق در تابستان امسال تاکید کرد و گفت: میانگین رشد مصرف برق در کشور حدود هفت درصد در سال است که اگر این میزان رشد همچنان تداوم داشته باشد، تاسیسات این صنعت هر ۱۰ سال باید دو برابر شود.