کشت‌های جدید در اصفهان، سازگار با کم آبی 19 خرداد 1399

کشت‌های جدید در اصفهان، سازگار با کم آبی

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان این که آب یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشاورزی در استان است، گفت: طی دو سال اخیر روی محصولات جایگزین تمرکز کردیم و در حال حاضر خصیر جو از جهت مصرف آب صرفه‌جویی قابل توجهی به همراه داشته است.