کردستان عراق ادامه صدور نفت به ایران با وجود تحریم‌های آمریکا 08 اسفند 1397

کردستان عراق ادامه صدور نفت به ایران با وجود تحریم‌های آمریکا

کردستان عراق صدور نفت به ایران با وجود تحریم‌های آمریکا را ادامه می‌دهدسخنگوی اقلیم کردستان عراق گفت: همچنان به صادرات نفت و روابط اقتصادی خود به ایران علیرغم تحریم‌های آمریکا علیه تهران ادامه می‌دهیم .