زنگنه: رجزخوانی ها نفت را به اغماء‌ برد 07 اردیبهشت 1399

زنگنه: رجزخوانی ها نفت را به اغماء‌ برد

وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: افزایش تولید برخی از تویدکنندگان موجب کاهش بیسابقه قیمت نفت شد.